Certyfikat SCC dla specjalistów i pracowników liniowych (SCC 018) oraz kierowników i kadry zarządzającej (SCC 017)


SCC to system zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązujący w wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Austrii, Francji, krajach skandynawskich, a także w Szwajcarii. Obowiązuje w przedsiębiorstwach prowadzących prace o podwyższonym ryzyku w branżach: petrochemicznej, mechanicznej, elektrycznej, budowlanej, transportowej, logistycznej oraz przemysłu ciężkiego. Specjalistów oraz pracowników liniowych, którzy chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach z wdrożonym systemem SCC obowiązuje certyfikat SCC 018, od kierowników i kadry zarządzającej wymagany jest certyfikat SCC 017.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku i przygotowanie ich do egzaminu. Zgodnie z dyrektywą DAkkS szkolenie poprzedzające egzamin jest obowiązkowe.


Podstawowe informacje

 • Szkolenie SCC jest prowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową. Obejmuje 24 godziny lekcyjne (dwa dni szkoleniowe).
 • Czas trwania kursu może zostać skrócony, jeśli uczestnik posiada dyplom ukończenia uczelni wyższej technicznej, świadectwo ukończenia technikum, szkoły zawodowej lub studium zawodowego, a także przepracował w Niemczech przynajmniej rok w zawodzie zgodnym z wykształceniem.
 • Szkolenie kończy egzamin, który prowadzą egzaminatorzy akredytowani przez niemiecką jednostkę certyfikującą. Egzamin ma formę testu pisemnego.
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez niemiecką instytucję akredytacyjną Dakks.
 • Dokument zachowuje ważność przez 10 lat.
 • Uzyskany certyfikat będzie też zamieszczony w bazie internetowej: www.sccdatabase.com

Zagadnienia omawiane na kursie

 • Przepisy prawne.
 • Ocena ryzyka.
 • Przyczyny, zapobieganie i zgłaszanie wypadków.
 • Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa.
 • Organizacja przedsiębiorstwa.
 • Wytyczne dotyczące miejsca pracy i wykonywanych czynności.
 • Działania podejmowane w sytuacjach awaryjnych / Postępowanie w razie wypadku.
 • Substancje niebezpieczne.
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa.
 • Urządzenia, maszyny, sprzęt i narzędzia.
 • Prace niebezpieczne.
 • Elektryczność i promieniowanie.
 • Organizacja miejsca pracy.
 • Środki ochrony indywidualnej.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie dwudniowe:

 • dokument potwierdzający ukończenie 18 roku życia przez kandydata.

Szkolenie jednodniowe:

 • dokument potwierdzający ukończenie 18 roku życia przez kandydata,
 • kopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie kierunkowe wraz z tłumaczeniem przysięgłym ww. dokumentu na j. niemiecki,
 • zaświadczenie w j. niemieckim potwierdzające przepracowanie w Niemczech przynajmniej jednego roku w zawodzie zgodnym z udokumentowanym wykształceniem.

Cena

 • Szkolenie dwudniowe SCC 017 / SCC 018 – 1000 PLN
 • Szkolenie jednodniowe SCC 017 / SCC 018 – 800 PLN
 • Egzamin - 350 PLN
 • Paszport bezpieczeństwa - 40 PLN

Wymagana jest zaliczka w wysokości 300 PLN płatna na konto:

LSJ
ul. Celna 1, 70-644 Szczecin
Deutsche Bank PBC SA Oddział Szczecin
22 1910 1048 2207 9932 5583 0001

W tytule wpłaty należy wpisać „Imię, nazwisko –zaliczka za kurs SCC data kursu”.


Oferta dla grup

Dla grup (min. 8 osób) organizujemy kurs w dowolnym terminie i lokalizacji. Przewidujemy upusty dla grup zorganizowanych.

Więcej informacji – tel.: 506 04 50 52 lub e-mail: kursy@lsj.pl